KOMRA rrjeti i pajtimit

Juristët -Beograd, Serbi -22/23.01.2011

2011, juristet, Konsultimet rajonal, Projekt Statuti, Serbia

Konsultimet rajonale me juristët mbi Draft Statutin e KOMRA-s

Janë mbajtur në Beograd më 22 dhe 23 janar të vitit 2011 në organizim të Fondit për të Drejtën Humanitare.